Abdul Wali Khan University, Mardan's QEC
 

Our Team


Mr. Sayim Sohail
PERSONAL INFORMATION
Name  Mr. Sayim Sohail
Designation  Director QEC
Email  qec@awkum.edu.pk / sayimsohail@awkum.edu.pk
Phone  
Fax  

Shah Hussain Awan
PERSONAL INFORMATION
Name Shah Hussain Awan
Designation Deputy Director QEC
Email

shah.awan@awkum.edu.pk

Phone +92-347-8311527
Qualification

 


Mr. Zulfiqar
PERSONAL INFORMATION
Name Mr. Zulfiqar
Designation Office Assistant
Email

 

Phone +92-
Qualification

 


Mr. Muhammad Sheraz Khan
PERSONAL INFORMATION
Name Mr. Muhammad Sheraz Khan
Designation Upper Divisional Clerk
Email

sherazhoti@yahoo.com

Phone +92-300-5184225
Qualification

B.com (H)


Mr. Saddam
PERSONAL INFORMATION
Name Mr. Saddam Hussain
Designation Upper Division Clerk
Email

saddamhussain@awkum.edu.pk

Phone  
Qualification

 


Contact Us

E-mail

qec@awkum.edu.pk

Phone #  +092-937-9230644

 

 

 

 
 
 Quality Enhancement Cell
Abdul Wali Khan University Mardan
Pakistan